سخن مدیر عامل

سخن مدیر عامل شرکت برنا طب ایساتیس در خصوص خط مشی کیفیت

1- مشتری محوری
مشتریان، کانون توجه و ضامن بقاء و پیشرفت ما هستند از اینرو شناخت و درک خواسته های حال و آینده آنان، تبادل اطلاعات با مشتری و پایش رضایت آنان و تلاش در جهت برآورده کردن آنها یکی از وظایف ماست.
"یافتن مشتری به ماهها تلاش نیاز دارد اما از دست دادن مشتری در ثانیه ها اتفاق می افتد"
 
2- تاکید بر توسعه و به روز رسانی اطلاعات
جهت دستیابی به راهکارهای جدید، تولید معقول ، اقتصادی و بکارگیری دانش نوین، اهتمام به امر تحقیق و توسعه همراه با آخرین دستاوردهای علمی و عملی دنیا در سر لوحه امور شرکت قرار دارد.
 
3- آموزش مداوم و موثر پرسنل شرکت به منظور ارتقاء سطح کیفیت
افراد در هر سطحی که باشند جوهره شرکت هستند و مشارکت وسیع آنان موجب می شود تا توانایی های آنها در جهت منابع شرکت مورد استفاده قرار گیرد از این رو آموزش های منظم و موثر پرسنل باعث گسترده شدن افق دید پرسنل و افزایش کیفیت محصولات می شود.
کیفیت سودآوری را موجب می شود ولی انسانها، کیفیت را بوجود می آورند""
 
4- برقراری شرایط محیطی ایمن
با ایجاد شرایط محیطی ایمن ، خاطری آسوده و آرام برای پرسنل و نیز محیطی مناسب برای نگهداری مواد و محصولات به وجود آمده که نتیجه آن افزایش کیفیت محصولات خواهد بود .

5- افزایش بهره وری تولید
برای رسیدن به حداکثر تولید داشتن فرآیند مدیریتی مناسب در تمامی مراحل تولید، اجرا و کنترل دقیق دستورالعمل های مراحل تولید ، عرضه محصولات و کاهش ضایعات و بازکاری را نیازمندیم.
"کیفیت، تصادفا ایجاد نمی گردد بلکه می بایست با برنامه ریزی آن را ایجاد نمود"
 
مدیریت عامل شرکت برنا طب ایساتیس
جمال بهشتی فیروز آبادی